โครงสร้างหลักสูตร

   โครงสร้างหลักสูตร (ปกติ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
140103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
120213400 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
130313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ, 3(3-0)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 4 หน่วยกิต
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(0-2)

วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
140203901 มนุษย์กับสังคม, 3(3-0)
140203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ, 3(3-0)
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง, 3(3-0)

วิชาเลือกมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล, 3(3-0)
140303601 มนุษยสัมพันธ์, 3(3-0)
140303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์, 3(3-0)

กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
140303503 แบดมินตัน, 1(0-2)
140303504 ลีลาศ, 1(0-2)
140303505 เทเบิลเทนนิส, 1(0-2)
140303507 ฟุตบอล, 1(0-2)
140303509 เปตอง, 1(0-2)

หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 27 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-2)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)
130503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 21 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน, 3(3-0)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน, 1(0-3)
120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
120313108 กรรมวิธีการผลิต, 3(3-0)
120313109 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต, 1(0-3)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
120513200 เทอร์โมฟลูอิดส์, 3(3-0)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
120513304 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล, 1(0-3)

กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 59 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
120413101 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 2(0-6)
120413102 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบชิ้นงาน, 3(2-2)
120413103 การศึกษางานอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120413104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม, 3(3-0)
120413105 การวิจัยการดำเนินงาน, 3(3-0)
120413106 การวางแผนและควบคุมการผลิต, 3(3-0)
120413107 การควบคุมคุณภาพ, 3(3-0)
120413108 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย, 3(3-0)
120413110 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 1(0-3)
120413111 วิศวกรรมการบำรุงรักษา, 3(3-0)
120413112 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, 3(3-0)
120413113 การขนส่งและการกระจายสินค้า, 3(3-0)
120413114 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ, 3(3-0)
120413115 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า, 3(3-0)

วิชาโครงงาน 5 หน่วยกิต
120413116 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 1, 2(0-6)
120413117 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 2, 3(0-6)

วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
120413201 การออกแบบบรรจุภัณฑ์, 3(3-0)
120413202 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต, 3(2-2)
120413203 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบรวม, 3(2-2)
120413204 การวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์, 3(2-2)
120413205 การยศาสตร์, 3(2-2)
120413301 ระบบบริหารงานคุณภาพ, 3(3-0)
120413302 การประกันคุณภาพ, 3(3-0)
120413303 การวิเคราะห์ระบบการวัด, 3(2-2)
120413304 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น, 3(2-2)
120413401 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ, 3(3-0)
120413402 การจัดการการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม, 3(3-0)
120413403 การจัดองค์การและการบริหารอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120413404 การจัดการความเสี่ยง, 3(3-0)
120413405 การศึกษาความเป็นไปได้, 3(3-0)
120413406 การบริหารการจัดซื้อ, 3(3-0)
120413501 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองสถานการณ์, 3(2-2)
120413502 การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิต, 3(2-2)
120413503 ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร, 3(3-0)
120413504 การวางแผนการขนส่งเชิงกลยุทธ์, 3(3-0)
120413601 ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์, 3(3-0)
120413602 การจัดการพลังงานด้านโลจิสติกส์, 3(3-0)
120413603 กฎหมายการขนส่งและพิธีการศุลกากร, 3(3-0)
120413604 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ, 3(3-0)
120413605 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 3(3-0)

กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 0 หน่วยกิต

วิชาปรับพื้น/ฝึกงาน 0 หน่วยกิต
120413118 การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม, 0(0-220)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต

XXXXXXXX1 วิชาเลือกเสรี 1, 3(3-0)

XXXXXXXX2 วิชาเลือกเสรี 2, 3(3-0)

   โครงสร้างหลักสูตร (โครงการสหกิจศึกษา)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
140103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
120213400 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
130313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ, 3(3-0)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 4 หน่วยกิต
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(0-2)

วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
140203901 มนุษย์กับสังคม, 3(3-0)
140203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ, 3(3-0)
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง, 3(3-0)

วิชาเลือกมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล, 3(3-0)
140303601 มนุษยสัมพันธ์, 3(3-0)
140303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์, 3(3-0)

กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
140303503 แบดมินตัน, 1(0-2)
140303504 ลีลาศ, 1(0-2)
140303505 เทเบิลเทนนิส, 1(0-2)
140303507 ฟุตบอล, 1(0-2)
140303509 เปตอง, 1(0-2)

หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 27 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-2)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)
130503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 21 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน, 3(3-0)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน, 1(0-3)
120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
120313108 กรรมวิธีการผลิต, 3(3-0)
120313109 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต, 1(0-3)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
120513200 เทอร์โมฟลูอิดส์, 3(3-0)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
120513304 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล, 1(0-3)

กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 53 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
120413101 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 2(0-6)
120413102 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบชิ้นงาน, 3(2-2)
120413103 การศึกษางานอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120413104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม, 3(3-0)
120413105 การวิจัยการดำเนินงาน, 3(3-0)
120413106 การวางแผนและควบคุมการผลิต, 3(3-0)
120413107 การควบคุมคุณภาพ, 3(3-0)
120413108 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย, 3(3-0)
120413110 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 1(0-3)
120413111 วิศวกรรมการบำรุงรักษา, 3(3-0)
120413112 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, 3(3-0)
120413113 การขนส่งและการกระจายสินค้า, 3(3-0)
120413114 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ, 3(3-0)
120413115 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า, 3(3-0)

วิชาโครงงาน 2 หน่วยกิต
120413120 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 2(0-6)

วิชาเลือกเฉพาะด้าน 9 หน่วยกิต
120413201 การออกแบบบรรจุภัณฑ์, 3(3-0)
120413202 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต, 3(2-2)
120413203 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบรวม, 3(2-2)
120413204 การวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์, 3(2-2)
120413205 การยศาสตร์, 3(2-2)
120413301 ระบบบริหารงานคุณภาพ, 3(3-0)
120413302 การประกันคุณภาพ, 3(3-0)
120413303 การวิเคราะห์ระบบการวัด, 3(2-2)
120413304 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น, 3(2-2)
120413401 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ, 3(3-0)
120413402 การจัดการการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม, 3(3-0)
120413403 การจัดองค์การและการบริหารอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120413404 การจัดการความเสี่ยง, 3(3-0)
120413405 การศึกษาความเป็นไปได้, 3(3-0)
120413406 การบริหารการจัดซื้อ, 3(3-0)
120413501 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองสถานการณ์, 3(2-2)
120413502 การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิต, 3(2-2)
120413503 ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร, 3(3-0)
120413504 การวางแผนการขนส่งเชิงกลยุทธ์, 3(3-0)
120413601 ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์, 3(3-0)
120413602 การจัดการพลังงานด้านโลจิสติกส์, 3(3-0)
120413603 กฎหมายการขนส่งและพิธีการศุลกากร, 3(3-0)
120413604 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ, 3(3-0)
120413605 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 3(3-0)

กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 6 หน่วยกิต

สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
120413119 สหกิจศึกษา, 6(0-540)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต

XXXXXXXX1 วิชาเลือกเสรี 1, 3(3-0)

XXXXXXXX2 วิชาเลือกเสรี 2, 3(3-0)