แผนการศึกษา

แผนการศึกษาตามหลักสูตร (หลักสูตรปกติ)

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-2)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
120413102 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบชิ้นงาน, 3(2-2)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)
130503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน, 3(3-0)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน, 1(0-3)
120313108 กรรมวิธีการผลิต, 3(3-0)
120313109 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต, 1(0-3)
120513200 เทอร์โมฟลูอิดส์, 3(3-0)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)

รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

120413103 การศึกษางานอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120413104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม, 3(3-0)
120413105 การวิจัยการดำเนินงาน, 3(3-0)
120413111 วิศวกรรมการบำรุงรักษา, 3(3-0)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
140103XXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
140303XXX วิชาเลือกมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)

รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

120413106 การวางแผนและควบคุมการผลิต, 3(3-0)
120413107 การควบคุมคุณภาพ, 3(3-0)
120413108 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย, 3(3-0)
120513304 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล, 1(0-3)
120413XXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)

รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

120413101 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 2(0-6)
120413110 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 1(0-3)
120413112 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, 3(3-0)
120413113 การขนส่งและการกระจายสินค้า, 3(3-0)
120413114 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ, 3(3-0)
120413115 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า, 3(3-0)
140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(0-2)

รวม 16 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3

      120413118 การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม, 0(0-220)

รวม 0 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

120413116 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 1, 2(0-6)
120413XXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 3(3-0)
120413XXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 3(3-0)
140203XXX วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)

รวม 14 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

120413117 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 2, 3(0-6)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
120413XXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 3(3-0)
140103XXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)

รวม 15 หน่วยกิต

แผนการศึกษาโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-2)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
120413102 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบชิ้นงาน, 3(2-2)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)
130503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน, 3(3-0)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน, 1(0-3)
120313108 กรรมวิธีการผลิต, 3(3-0)
120313109 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต, 1(0-3)
120513200 เทอร์โมฟลูอิดส์, 3(3-0)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)
1403032XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

120413103 การศึกษางานอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120413104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม, 3(3-0)
120413105 การวิจัยการดำเนินงาน, 3(3-0)
120413111 วิศวกรรมการบำรุงรักษา, 3(3-0)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
140103XXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
140303XXX วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)

รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

120413106 การวางแผนและควบคุมการผลิต, 3(3-0)
120413107 การควบคุมคุณภาพ, 3(3-0)
120413108 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย, 3(3-0)
120513304 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล, 1(0-3)
120413XXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)

รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

120413101 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 2(0-6)
120413110 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 1(0-3)
120413112 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, 3(3-0)
120413113 การขนส่งและการกระจายสินค้า, 3(3-0)
120413114 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ, 3(3-0)
120413115 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า, 3(3-0)
140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(0-2)
120413XXX วิชาเลือกเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 3(3-0)

รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

120413119 สหกิจศึกษา, 6(0-540)

รวม 6  หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

120413120 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 2(0-6)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
120413XXX วิชาเลือกเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, 3(3-0)
140103XXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
140203XXX วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)

รวม 20 หน่วยกิต