คณาจารย์

   สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

 อาจารย์ ดร.มงคล อิทธิผลิน
รักษาการแทนประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
อาจารย์ชยุฒน์ บรรเทิงจิตร
ผู้ช่วยประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
อาจารย์สุดาวรรณ  ลี่ไพฑูรย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
อาจารย์บพิธ  ฉุยฉาย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
อาจารย์ธัญวรรณ  ชาญพาณิชย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
อาจารย์ภัทรวิทย์  ศรีเมือง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
อาจารย์เจนจิรา  สุขมณี