ข้อมูลสำคัญ

     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และการก้าวสุ่ตลาดแรงงานในระดับสากล
ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้มีการลดต้นทุนในการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ แต่บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรม อุตสาหการและโลจิสติกส์ยังไม่เพียงพอในตลาดแรงงาน ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความพร้อมในการเปิดสาขาวิชาอุตสาหการและโลจิสติกส์ จึงได้จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร จะเป็นวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกระบวนการผลิตและการจัดการ โลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

                

ทำความรู้จัก ILet  คืออะไร     

สาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ของประเทศ และการก้าวสู่ตลาดแรงงานในระดับสากล

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ.(เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Industrial and Logistics Engineering Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Industrial and Logistics Engineering Technology)

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี  จะเป็นผู้รอบรู้ในกระบวนการเครื่องมือ/เครื่องจักร และอุปกรณ์ในสายการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตเคมี อึตสสาหกรรมปูนซีเมนต์/กระดาษ อาหาร เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

      เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
      มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554