หน้าหลัก

ILet-1
ILet-2

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ผลงานนักศึกษา

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต
Bachelor of Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty Of Engineering And Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
Industrial and Logistics Engineering Technology

 เส้นทางลัดสำหรับนักศึกษา