อาจารย์ธนภณ เจียรณัย

ข้อมูลอาจารย์สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

ชื่อ  นายธนภณ เจียรณัย (Thanaphon Chearanai)

Email: thanaphon.c@eat.kmutnb.ac.th

ประวัติการศึกษา:

ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
วศ.บ วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
2551
วศ.ม วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
2556
ปร.ด การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำลังศึกษา

 

งานวิจัยที่สนใจ:

 • Corridor Development
 • Urban Modeling & Spatial Development
 • Supply Chain & Logistics Management
 • ASEAN Study
 • Trade Facilitator
 • System Dynamic Modeling
 • Discrete Event Simulation
 • Transportation Management

 

ทักษะทางด้านงานวิจัย:

1) ผู้ว่าจ้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
โครงการ โครงการศึกษาพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าในเส้นทางขนส่งโลจิสติกส์ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตกระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2553
2) ผู้ว่าจ้าง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
โครงการ โครงการการศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการผลิตชีวมวลด้วยเหง้ามันสำปะหลังเชิงพาณิชย์
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2553
3) ผู้ว่าจ้าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โครงการ โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์รองรับการค้าชายแดนและตลาดAEC
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2553
4) ผู้ว่าจ้าง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการ โครงการยกระดับการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2554
5) ผู้ว่าจ้าง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน [ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ในบริบทการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)]
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2555
6) ผู้ว่าจ้าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการหาพันธมิตรร่วมลงทุนโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2555
7) ผู้ว่าจ้าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อประกอบการกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมในพื้นที่ชายแดนด่านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง และพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม

ในจังหวัดกาญจนบุรี

ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2555
8) ผู้ว่าจ้าง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
โครงการ โครงการศึกษาการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤติ (Emergency response Arrangements) ด้านพลังงานไฟฟ้า
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2555
9) ผู้ว่าจ้าง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
โครงการ ผลกระทบของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายต่อประเทศไทย
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2555
10) ผู้ว่าจ้าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2555
11) ผู้ว่าจ้าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โครงการ โครงการเตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อร่วมมือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและนิคมบริการโลจิสติกส์ในต่างประเทศ
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2555
12) ผู้ว่าจ้าง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
โครงการ การศึกษาการจัดตั้งและออกแบบรายละเอียดศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2556
13) ผู้ว่าจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
โครงการ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2556
14) ผู้ว่าจ้าง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการ โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย

เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2556
15) ผู้ว่าจ้าง กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park)

สำหรับการขนส่งทางอากาศในประเทศไทย

ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2556
16) ผู้ว่าจ้าง จังหวัดสงขลา
โครงการ โครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ คลองหอยโข่งนาหม่อม สะเดา จะนะ และนาทวี จังหวัดสงขลา
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2556
17) ผู้ว่าจ้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
โครงการ โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2556
18) ผู้ว่าจ้าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
โครงการ โครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและ
ท่าเรือเชียงของ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการมีเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย)
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2556
19) ผู้ว่าจ้าง วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาการจัดการด้านโลจิสติกส์
เพื่อเตรียมพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตำแหน่ง วิทยากรฝึกอบรม
ปีเริ่ม 2557
20) ผู้ว่าจ้าง สำนักปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวางแผนสมองเพชร
ตำแหน่ง วิทยากรฝึกอบรม
ปีเริ่ม 2557
21) ผู้ว่าจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โครงการ โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานภูมิภาค
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2557
22) ผู้ว่าจ้าง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการ โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ระยะที่ 3)
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2557
23) ผู้ว่าจ้าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
โครงการ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมรายสาขา ปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2557
24) ผู้ว่าจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมสงขลา
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2557
25) ผู้ว่าจ้าง กรมการขนส่งทางบก
โครงการ ศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2557
26) ผู้ว่าจ้าง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการ โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2557
27) ผู้ว่าจ้าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2558
28) ผู้ว่าจ้าง สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
โครงการ โครงการจัดระบบจราจรบริเวณสี่แยกวงศ์สว่างในเขตรับผิดชอบ สน. ประชาชื่น
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2558
29) ผู้ว่าจ้าง บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลการขนส่งตัวแทนสินค้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2559
30) ผู้ว่าจ้าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2559
31) ผู้ว่าจ้าง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
โครงการ โครงการโครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล ระยะที่ 2
ตำแหน่ง นักวิจัย
ปีเริ่ม 2559

 

การเสนอผลงานทางวิชาการ

 • ธนภณ เจียรณัย, ศิรศักย เทพจิต, วิทยา สุหฤทดำรง., 2554, “การสร้างแบบจำลองกลไกการทำงานของโซ่อุปทานด้วยแผนภูมิวงรอบเหตุและผล กรณีศึกษาโซ่อุปทานยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร
 • ธนภณ เจียรณัย, จารุวิสข์ ปราบณศักดิ์, ภัทรวิทย์ ศรีเมือง., 2557, “แนวทางการปรับตัวของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนจากการมีเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-
 • ห้วยทราย)”, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3, ภูเก็ต
 • ธรินี มณีศรี, ศิรศักย เทพจิต, ธนภณ เจียรณัย., 2557 “กรอบการพัฒนาแผนจัดทำการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9, กรุงเทพมหานคร
 • ธนภณ เจียรณัย, วิทยา สุหฤทดำรง, จารุวิสข์ ปราบณศักดิ์, ปัทมา แนวกันยา., 2558, “การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการใช้งานสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง ร่มเกล้า และพุทธมลฑล”, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4, ภูเก็ต

 

ผลงานตีพิมพ์

 • ธรินี มณีศรี, ธนภณ เจียรณัย, ศิรศักย เทพจิต., 2556, “การศึกษารูปแบบธุรกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลัง ด้วยแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน”, วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 – 109. (TCI กลุ่มที่ 1)
 • ธนภณ เจียรณัย, จารุวิสข์ ปราบณศักดิ์., 2558, “กลยุทธ์การปรับตัวของท่าเรือเชียงของจากการมีเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4”, วารสารพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 3(2): 229 – 238. (TCI กลุ่มที่ 1)
Recent Comments
  Archives
  Twitter
  Please fill all required widget settings!