อาจารย์เจนจิรา  สุขมณี

ชื่อ           :  เจนจิรา  สุขมณี (Jenjira Sukmanee)

Email: jenjira.s@eat.kmutnb.ac.th

ประวัติการศึกษา  :

ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
วศ.บ เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
2553
วศ.ม วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
2555
ปร.ด วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
กำลังศึกษา

 

ประวัติการทำงาน :

การฝึกงาน

ปี  2552 ผ่านการฝึกงานจาก บริษัท พรีเมียร์ลูบลิแค้นซ์ (สยามแบตเตอรี่โบลิเดน)

การทำงาน

ปี  2555-2556 เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชา เขียนแบบวิศวกรรม และวิชา เขียนแบบเทคโนโลยีเบื้องต้น
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง

ผลงานการประชุมวิชาการ

ปี 2555 การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาด้านการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ในชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีการเชื่อมโยงดัชนีวัดผลสมรรถนะระบบบริหารการผลิต

ปี 2558 ทุนวิจัยรุ่นใหม่ เรื่อง งานวิจัยวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

:วิธีวิจัยเชิงบุกเบิก

ปี 2558  โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

Recent Comments
    Archives
    Twitter
    Please fill all required widget settings!