ข่าวทั่วไป

  ลำดับ รายละเอียด รูปแบบเอกสาร จำนวน นำส่ง กำหนดการ 1 1.1 กรอกข้อมูลในเอกสาร คำร้องเสนอโครงการปริญญานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (วศท.ปพ.01) กระดาษ A4 1 แผ่น อาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2560 1.2 กรอกข้อมูลในเอกสาร คำร้องขอสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ (วศท.ปพ.03) กระดาษ A4 1 แผ่น อาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2560 2 2.1 จัดเตรียมเนื้อหาปริญญานิพนธ์ตาม เอกสารประกอบคำร้อง (วศท.ปพ.02) เย็บมุมเอกสาร 1 ชุด อาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2560 2.2 ข้อมูลนักศึกษา “ตรวจสอบจบ” ที่แสดงจากฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาทุกคนในกลุ่มโดยนำข้อมูลมาจาก http://klogic.kmutnb.ac.th เย็บมุมเอกสาร 1 ชุด อาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2560 […]
Read more
  คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการผลิตภายในโรงงาน เพื่อศึกษาข้อมูลสำหรับโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด วันที่ 7 กันยายน 2560
Read more