ILet-2
ILet-1

ข่าวประชาสัมพันธ์

  คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี…

Read more

ILet คืออะไร

สาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และการก้าวสู่ ตลาดแรงงานในระดับสากล

ชื่อปริญญา:

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Industrial and Logistics Engineering Technology)

ปรัชญาและแนวคิดของหลักสูตร:

สาขาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และการก้าวสู่ตลาดแรงงานในระดับสากล

อนาคตหลังจบการศึกษา:

ผู้สำเร็จการศึกษา จะสามารถประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในงานที่มีความรับผิดชอบทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การออกแบบและบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ การจัดจ้าง เป็นต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

  1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี กับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพื้นฐาน และบูรณาการกับการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่
  2. สามารถสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่ออธิบายกระบวนการทางวัสดุ การยศาสตร์และความปลอดภัยการวิจัยดำเนินการ การจัดระบบซ่อมบำรุง เศรษฐศาสตร์และการเงิน โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และกำหนดองค์ประกอบของกระบวนการทางอุตสาหการให้ตรงตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  3. ออกแบบและพัฒนากระบวนการทำงาน กระบวนการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพ ผังโรงงาน เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
  4. สามารถสร้างแบบจำลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และออกแบบสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ระบบขนถ่ายวัสดุ การขนส่งและการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
  5. สามารถปฏิบัติงาน สื่อสารกับคนเพื่อร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. สามารถแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ และจริยธรรมของวิศวกร มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต